top of page
свідоцтво акред.jpeg

Витяг з ліцензії ФПВО

Витяг з ліцензії ЗПТО

СТАТУТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

с т а т у т

Державного навчального закладу

  “Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу”

                     

 

                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра освіти і  науки України

                                                                       В.О.Огнев’юк

 

             Зміст

 

1.Загальні положення                                 

2.Навчально-виробничий процес            

3.Статус учнів, слухачів ВПУ                  

4. Педагогічні працівники ВПУ                 

5.Управління ВПУ                                         

6. Матеріально – технічна база ВПУ    

7. Міжнародне співробітництво  

          

1.Загальні положення

     1.1. Державний навчальний заклад “Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу” (далі – ВПУ) заклад третього атестаційного рівня, що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємких професій та спеціальностей або робітників, діяльність яких пов’язана зі складною організацією праці, як правило з числа випускників загальноосвітніх шкіл. ВПУ може здійснювати перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

     1.2. Головним завданням ВПУ є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, стану здоров’я з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках та молодших спеціалістах. Основними повноваженнями і напрямами діяльності ВПУ є : а) організація навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, обрання форм та методів навчання; б) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність; в) розробка робочих навчальних планів з професій та робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі Типових навчальних планів і Типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку; г) розроблення правил прийому учнів, слухачів до ВПУ на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України; д) формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій; е) організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів, слухачів; є) атестація педагогічних працівників; ж) організація підвищення кваліфікації, стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях; з) організація виробничого навчання учнів, слухачів на виробництві та у сфері послуг; и) створення належних умов охорони праці учнів, слухачів, працівників; і) матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу; ї) визначення структури і штатного розпису з урахуванням встановленого фонду заробітної плати; й) забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів.

     1.3. ВПУ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту “ , “Про професійно-технічну освіту“, “ Про загальну середню освіту”; Положенням про професійно – технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 № 956, Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 № 225, Положенням про організацію навчально–виробничого процесу у професійно – технічних навчальних закладах, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, яке є його засновником, іншими законодавчими актами України, а також цим Статутом.

     1.4. Акредитоване ВПУ може присвоювати випускникам третього ступеня професійно-технічної освіти, які завершили повний курс навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” може здійснюватися тільки за напрямами, за якими проводиться підготовка робітників високого рівня кваліфікації.

     1.5. Училище створено у жовтні 1954 року, як ремісниче училище для підготовки фахівців плавскладу для Чорноморського морського пароплавства. У 1990 році воно було реорганізовано у вище професійне училище № 26 (наказ Міністерства освіти УРСР від 2 жовтня 1990 р. № 207), в 2003 році змінено назву училища на Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу ( наказ Міністерства освіти і науки України від 03.10.2003р. № 673). Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 587 від 12.10. 2005 року перейменувати училище на державний професійно-технічний навчальний заклад “ Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу”. ВПУ є правонаступником ОВПУ МТС.

     1.6. Юридична адреса ВПУ: 65026, Україна, м. Одеса, вул. Пушкінська, 18. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02546476.

     1.7. ВПУ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, штамп, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

     1.8. ВПУ діє на підставі Статуту, що розроблений відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, Положення про професійно – технічний навчальний заклад, Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, інших законодавчих і нормативно-правових актів. Статут ВПУ підлягає реєстрації в установленому порядку. Міністерство освіти і науки України здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та приймає відповідні рішення у разі їх порушень. Трудовий розпорядок у ВПУ визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими на основі законодавства України.

     1.9. ВПУ може мати відділення, філії, навчально-виробничі, навчально-комерційні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи, утворювати з юридичними особами комплекси, входити до асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб.

     1.10. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ВПУ приймає Міністерство освіти і науки України. 

2.Навчально-виробничий процес

     2.1. Навчально-виробничий процес у ВПУ - це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів. Навчально-виробничий процес у ВПУ ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об'єднань, на спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій і може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загально-технічну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями, слухачами.

    2.2. Навчально-виробничий процес у ВПУ здійснюється відповідно до Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999р. № 956, Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999р. № 922, Положення про організацію навчально–виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах та інших нормативно-правових актів у галузі освіти.

    2.3. Професійно-технічна освіта молоді, підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”, підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників та незайнятого населення здійснюється за професіями, визначеними ВПУ згідно з Державним класифікатором професій ДК003-95 відповідно до отриманих ліцензій на провадження освітньої діяльності.

     2.4. ВПУ самостійно обирає форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням положень загальної педагогіки, визначають засоби, методи навчання та виховання учнів. Поряд з уроками практикуються лекційні та семінарські заняття, співбесіди, практикуми, самостійні дослідні та лабораторно-практичні роботи, курси на основі інформаційних технологій, інші форми активного оволодіння знаннями, уміннями та навичками.

     2.5. Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у ВПУ визначаються навчальними планами і програмами, які розроблені ВПУ спільно з підприємствами-замовниками на основі Типових навчальних планів і програм, а також, вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002р. № 1135. Навчальні плани з підготовки на третьому ступені за освітньо-кваліфікаційними рівнями "кваліфікований робітник" та “молодший спеціаліст” затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, інші – управлінням освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

     2.6. Прийом громадян до ВПУ здійснюється відповідно до державного замовлення та угод з юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу, у порядку встановленому навчальним закладом на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28.05.1998р. № 191 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.06.1998р. за № 381/2821 .

    2.7. На третій ступінь професійно-технічної освіти зараховуються на основі конкурсного відбору особи з числа кращих щодо оволодіння професією учнів, слухачів ВПУ, які завершили навчання на другому ступені професійно-технічної освіти і мають повну загальну середню освіту. На третій ступінь професійно – технічної освіти можуть прийматися випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають необхідний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.

    2.8. Особи, які виявили бажання навчатися на третьому ступені професійно - технічної освіти, подають керівнику ВПУ відповідну заяву .

    2.9. Директор ВПУ з метою проведення відбору осіб для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти створює конкурсну комісію та визначає порядок її роботи .

     2.10. Конкурсний відбір осіб на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється за критеріями, що визначаються ВПУ за погодженням з управлінням освіти і наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації, в основі яких мають бути: здібність, старанність, прагнення та здатність до продуктивної праці, високий рівень навчальних досягнень на другому ступені професійно-технічної освіти з урахуванням виконання учнем, слухачем правил внутрішнього розпорядку та вимог статуту ВПУ.

   2.11. Результати конкурсного відбору оформляються протоколом конкурсної комісії і затверджуються наказом директора ВПУ.

   2.12. У процесі навчання та в позаурочний час учні, слухачі ВПУ надають послуги населенню, виготовляють продукцію, що реалізуються в установленому порядку.

  2.13. Здобуття професійно-технічної освіти у ВПУ здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, формами навчання з відривом і без відриву від виробництва та, при необхідності, за індивідуальними навчальними планами.

   2.14. Навчальний рік у ВПУ розпочинається, як правило, 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами. Для деяких категорій учнів, слухачів, а також під час організації перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп, або в терміни, погоджені із замовниками кадрів. Для учнів, які навчаються понад 10 місяців, встановлюються канікули загальною тривалістю 11 тижнів, як правило: 2 - у зимовий та 9 – у літній періоди .

   2.15. Відволікання учнів, слухачів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

  2.16. Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти. Обліковими одиницями навчального часу є: - академічна година тривалістю 45 хвилин; - урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин; - навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин; - навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин; - навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом; - навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів. Навчальний (робочий) час учнів в період проходження виробничої та перед випускної (переддипломної) практики встановлюється в залежності від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством України.

   2.17. Навчальні групи у ВПУ комплектуються чисельністю 25-30 чоловік, а на третьому ступені професійно–технічної освіти – 12-15 чол. Виробниче навчання проводиться в групах чисельністю 12-15 чол., а на третьому ступені професійно–технічної освіти – 6-8 чол. У разі організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників, молодших спеціалістів та незайнятого населення за угодами з юридичними і фізичними особами ВПУ може за погодженням із замовником робітничих кадрів встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах нижчу за нормативну. У процесі професійно-практичної підготовки та в позаурочний час учні, слухачі ВПУ можуть надавати послуги населенню, виготовляти продукцію, що реалізуються в установленому порядку.

   2.18. Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів ВПУ здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів теоретичного і виробничого навчання.

   2.19. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами. З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на окремих етапах професійного навчання проводиться кваліфікаційна атестація, за наслідками якої може присвоюватися відповідна робітнича кваліфікація (розряд, категорія). Особи, які з різних причин не завершили повного навчального курсу, але за результатами поетапної кваліфікаційної атестації здобули відповідну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка.

   2.20. Навчання у ВПУ завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998р. № 201 /469, зареєстрованого у Міністерство юстицій України 01.03.1999р. за №124/3417 та відповідно до Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999р. № 956. До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплому (свідоцтва) кваліфікованого робітника.

   2.21. Особам, які завершили навчання на другому або третьому ступенях професійно-технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду (категорії) та, за умови закінчення відповідного курсу навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти в акредитованому з окремих напрямів (спеціальностей) ВПУ – освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” і видаються дипломи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України. Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою видається випускникам ВПУ, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (ІV) рівня (10,11,12 балів) з усіх предметів та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що зазначаються у додатку до диплому, - достатнього (ІІІ) рівня (не нижче 8 балів), і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (ІV) рівень (10,11,12 балів).

   2.22. Особам, які не закінчили повного курсу навчання у ВПУ, але за результатами кваліфікаційної атестації їм присвоєно робітничу професійну кваліфікацію, та учням, слухачам, які пройшли курсове або індивідуальне навчання, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації . Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

   2.23. Випускникам, які навчалися з професій, пов’язаних з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально-уповноважених державних органів, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об’єктах.

  2.24. Науково-методичне забезпечення навчального процесу у ВПУ здійснює методична служба, яка включає педагогічну та науково-методичну ради, предметні, циклові, методичні комісії та інші об’єднання педагогічних працівників.

  2.25. Мова навчання у ВПУ визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

3.Статус учнів, слухачів ВПУ

    3.1. Учні ВПУ – це випускники загальноосвітньої школи або особи, які завершили повний курс навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, зараховані до цього навчального закладу на навчання за програмами ступеневої професійно-технічної освіти.

   3.2. Слухачі ВПУ - це особи , зараховані до цього навчального закладу на навчання за програмами курсової підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації .

   3.3. Учні ВПУ мають право продовжувати навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти на основі одержаної раніше кваліфікації з відповідної професії та за результатами конкурсного відбору .

   3.4.Права і обов’язки учнів, слухачів ВПУ визначаються законодавством України та цим Статутом.

   3.5.Учні, слухачі ВПУ мають право на :

     а) належні умови навчання за обраною професією;

    б) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

    в) навчання професії за індивідуальною програмою;

   г) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу;

    д) матеріальну допомогу;

    е) оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством України;

   є) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

   ж) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

   з) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;

   и) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

    і) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з ВПУ угоди;

   ї) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

   й) участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

    к) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

   л) участь в об’єднанні громадян;

   м) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

   н) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність;

    о) пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

       3.6.Учні, слухачі ВПУ зобов’язані:

а) дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;

б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

в) систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;

г) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

д) дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку ВПУ;

е) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

є) дотримуватись правил охорони праці під час практичного навчання і виробничої практики;

ж) дбайливо ставитись до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

     3.7. Збитки, що навмисно заподіяні учнями, слухачами ВПУ підприємству, установі, організації, тощо, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.

     3.8. За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку ВПУ, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу: попередження, догана, відрахування з навчального закладу. Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з ВПУ визначається його Статутом та правилами внутрішнього розпорядку. 

      3.9. Учень, слухач може бути відрахований з ВПУ за:

а) власним бажанням;

б) незадовільну успішність, поведінку;

в) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

г) вироком суду, що набрав чинності;

д) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку ВПУ. Учень, слухач при відрахуванні з ВПУ може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

     3.10. За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів: нагородження грамотою, оголошення подяки тощо. Для матеріального заохочення учнів, слухачів у ВПУ створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

    3.11. Час навчання у ВПУ зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі до безперервного і до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за одержаною професією не перевищує трьох місяців.

            Випускникам ВПУ денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18-ти років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років – відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

            Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

           Випускникам, які навчалися за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно з законодавством України.

          Інші питання соціального захисту учнів, слухачів ВПУ регулюються законодавством України.

    3.12.Учням, слухачам ВПУ видається учнівський квиток встановленого зразка. 

4. Педагогічні працівники ВПУ

    4.1.Перелік посад педагогічних працівників ВПУ, їх права, обов’язки, відповідальність та соціальні гарантії визначенні Законами України “Про освіту “, “Про професійно-технічну освіту”, Положенням про професійно-технічний навчальний заклад та іншим законодавством України.

    4.2.ВПУ може залучати до педагогічної роботи на третьому ступені професійно – технічної освіти спеціалістів виробництва, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, науковців на умовах сумісництва або погодинної оплати праці у порядку встановленому законодавством України.

    4.3. Навчання на третьому ступені ВПУ здійснюють, як правило, викладачі першої та вищої категорії, старші викладачі, викладачі-методисти, майстри виробничого навчання першої категорії.

    4.4. Вимоги до педагогічних працівників ВПУ визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку. Рівень професійної кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують професійно – практичну підготовку, має бути, як правило, вищий від встановленого навчальним планом .

   4.5. Для визначення відповідності педагогічних працівників ВПУ займаним посадам, рівня їх кваліфікації проводиться атестація в порядку, визначеному в Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників України, затвердженому наказом Міністерства освіти України від 20.08.93р. № 310 та зареєстрованого у Мінюсті України 02.12.93р. за № 176 . Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному працівникові відповідної категорії, педагогічного звання або звільнення його з роботи у порядку, передбаченому законодавством України .

   4.6. Педагогічні працівники ВПУ мають право на:

а) належні умови та оплату праці відповідно до її кількості та якості, кінцевих результатів та законодавства України;

б) щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

в) пенсію за вислугу років при наявності стажу безперервної педагогічної роботи не менше ніж 25 років;

г) матеріальне, житлово-побутове, медичне та соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм і пільг;

д) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базами ВПУ відповідно до їх призначення;

ж) підвищення кваліфікації та перепідготовку;

з) захист професійної честі та гідності;

и) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності ВПУ, а також його структурних підрозділів і внесення пропозицій адміністрації ВПУ.

   4.7. Працівники ВПУ зобов’язані:

а) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

б) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

в) сприяти зростанню престижу ВПУ;

г) дбайливо ставитись до майна ВПУ;

д) дотримуватись технологічної дисципліни, вимог охорони праці та виробничої санітарії;

ж) виконувати вимоги Статуту та правила внутрішнього розпорядку.

    4.8. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ВПУ директор. Педагогічні працівники ВПУ працевлаштовуються шляхом укладання з ними трудової угоди або контракту, згідно із законодавством України. На посади педагогічних працівників у ВПУ можуть призначатися особи, які мають відповідну вищу освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дають змогу виконувати обов’язки педагогічним працівникам, а також фахівці виробництва, сфери послуг, які мають відповідно вищу освіту і в подальшому отримують психолого-педагогічну підготовку.

    4.9. Педагогічні працівники ВПУ несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України. 

5.Управління ВПУ

     5.1. Управління ВПУ здійснюється Міністерством освіти і науки України, управлінням освіти і наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації. ВПУ виконує рішення інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, що не суперечать законодавству України та в межах їх повноважень.

     5.2. Керівництво діяльністю ВПУ здійснює директор, якого призначає Міністерство освіти і науки України. Директором ВПУ призначається особа, яка має стаж керівної роботи у професійно-технічному навчальному закладі, за результатами конкурсу шляхом укладання з нею контракту Міністерством освіти і науки України. Призначення директора на посаду та звільнення з неї здійснюється відповідно до законодавства України.

     5.3. Директор ВПУ :

а) організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

б) діє від імені ВПУ, представляє його в усіх установах, організаціях і підприємствах, відкриває в банках рахунки;

в) в установленому порядку персонально відповідає за результати діяльності ВПУ;

г) приймає на посади та звільняє з посад працівників закладу, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки, формує педагогічний колектив;

д) створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання учнів і слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

е) видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів і слухачів та застосовує до них передбачені законодавством стягнення;

є) розробляє в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність працівників ВПУ;

ж) установлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників ВПУ за конкретні результати праці;

з) забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання ;

и) щорічно звітує про результати роботи на зборах колективу ВПУ. Органи державної виконавчої влади в галузі професійно-технічної освіти можуть делегувати директору ВПУ й інші повноваження, що визначаються контрактом.

    5.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ВПУ є загальні збори колективу ВПУ, які правомочні приймати рішення у межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників.

    5.5. Загальні збори уповноважені:

- приймати статут ВПУ та вносити пропозиції щодо змін та доповнень до нього;

- брати участь у визначенні основних напрямків діяльності та розвитку ВПУ, підвищення якості і ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів та зміцнення матеріально-технічної бази ВПУ;

- вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора ВПУ;

- вносити пропозиції щодо представників до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади директора ВПУ; - обговорювати правила внутрішнього розпорядку та вносити відповідні пропозиції;

- обирати комісію з трудових спорів; - заслуховувати щорічний звіт директора ВПУ;

- приймати колективну угоду.

    5.6. Загальні збори колективу ВПУ скликаються не менше одного разу на рік.

    5.7. Рішення загальних зборів колективу ВПУ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них. Рішення загальних зборів колективу ВПУ носить дорадчий характер.

   5.8. Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення навчально-виробничого процесу, головою якої є директор ВПУ.

   5.9. У ВПУ забезпечується ведення діловодства в установленому порядку, звітність за результатами своєї діяльності, подання у визначені органи і встановлені терміни статистичні та інші передбачені відомості. 

6. Фінансування та матеріально – технічна база ВПУ

 

    6.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення ВПУ визначаються Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України. Фінансування професійно-технічної підготовки робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників ВПУ у межах обсягів державного замовлення, здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів Державного бюджету України. ВПУ є неприбутковою організацією. Кошти ВПУ, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, не вважаються прибутком і не оподатковуються. Від оподаткування звільняються доходи ВПУ, отримані від виготовлення та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг), пов'язаних з його основною, статутною діяльністю.

   6.2. Обсяги бюджетного фінансування ВПУ не можуть зменшуватися або припинятися за наявності інших джерел фінансування.

  6.3. Додаткові джерела фінансування ВПУ визначаються Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України.

  6.4. Додатковими джерелами фінансування є:

- професійна підготовка понад державне замовлення, професійно-технічне навчання відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами;

- плата за надання додаткових освітніх послуг;

- доходи: від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств;

- від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання ( із дозволу Міністерства освіти і науки України);

- дотації з місцевих бюджетів;

- кредити і позики банків, дивіденди від цінних паперів та доходи від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних спеціальних коштів;

- валютні надходження;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

- інші кошти, що отримані ВПУ за надання платних послуг, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.97 р. № 38 ”Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами”.

   6.5. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, ВПУ, метою якого не є одержання прибутку, для здійснення освітньої, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

  6.6. Кошти, що надходять в ВПУ від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, є коштами спеціального фонду Державного бюджету України, що спрямовуються на видатки згідно із кошторисом, затвердженим в установленому порядку.

  6.7. Невикористані в поточному році бюджетні та спеціальні кошти не можуть бути вилучені з рахунку ВПУ, крім випадків, передбачених законодавством України.

  6.8. П’ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів ВПУ направляється на рахунок ВПУ для здійснення статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

  6.9. Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів та молодших спеціалістів ВПУ має :

- навчальний корпус загальною площею 6200 кв. м.;

- навчальні кабінети та лабораторії, учбовий бар обладнані відповідними засобами навчання; - тренажери з професій; - актовий зал на 250 місць;

- спортивні тренажери;

- тенісний зал;

-бібліотека з загальним фондом 55 тисяч книг;

- читальний зал на 60 місць;

- їдальня на 300 місць;

- медичний пункт;

- стоматологічний кабінет;

- гуртожиток загальною площею 3582,1 кв. м. на 305 місць. Гуртожиток знаходиться за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Терешкової, 28/б.

       Приміщення і споруди ВПУ обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно – гігієнічних норм.

   6.10. Об’єкти права власності: навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, житло, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інше майно ВПУ є державною власністю, що закріплена Міністерством освіти і науки України за ВПУ, і перебуває у користуванні ВПУ. Функції управління майном, закріпленим за ВПУ, контроль за ефективністю його використання і збереження здійснює Міністерство освіти і науки України .

    6.11. ВПУ несе відповідальність перед Міністерством освіти і науки України, за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна. 

7. Міжнародне співробітництво

     7.1.ВПУ має право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

     7.2 ВПУ має право відповідно до законодавства України здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними і фізичними особами, а також мати власний валютний рахунок.

     7.3. ВПУ користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством України.

     7.4. Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються ВПУ для забезпечення діяльності, передбаченої цим статутом. Статут вступає в силу з моменту його затвердження Міністерством освіти і науки України. Доповнення та зміни до Статуту ВПУ вносяться в порядку, передбаченому для його затвердження.

 

001.jpg

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обробки та захисту
персональних даних працівників
та контрагентів

bottom of page